Shibuya-Kagoshima Ohara Matsuri

November 24, 2015 In Matsuri