Shirasagi-no Mai – White Heron Dance

In Matsuri Tokyo