Shirasagi-no Mai – White Heron Dance

January 20, 2016 In Matsuri Tokyo